ANAKAPI CAMI INSA GÜNEY KITABESI

İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümlü olarak yazılmıştır.  Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de bu geleneği sürdürür. Süleymaniye inia kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve yazılar altın varakla kaplanmıştır. Kitabenin metni devrin Şeyhülislamı Ebussuut Efendi tarafından hazırlanmıştır. Orijinal metin Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde Veliyüddin Efendi bölümü 1552 numarada kayıtlı yazma mecmuanın yedinci sayfasında yazılıdır. Kitabeye yazılmış metin 60 kelime kadar kısaltılarak aktarılmıştır.

Girişin sağ tarafında yerden 430 cm yükseklikte 115 X 295 santimlik ölçü içinde altı satır olarak yazılan celi sülüs yazının metni şöyledir.

‘’Tekarrebe ila rabbi’l-azameti ve’l-ceberuti ve hallaki alemi’l-mülki ve ‘l-meleketi abdühu’l-muktediru bi’l-kudreti’r-rabbaniyeti ve halifetühü’l-azizu bi’l-izzeti’s-subbaniyyeti el-kaimu bi-emri’l-kitabi’l- meknuni ve icrai ahkamihi fi eknafi’r-rabi’i’l-meskuni fatihu biladi-l-meşariki ve’l-megaribi va’llahu bi-nasrihi’l-azizi hatedühü el-galibu maliku memaliki’l-alem zıllıllahi ala kaffeti’l-ümemi sultanu selatini’l-arabı ve’l-acem.’’

Rabbani güçle kuvvet sahibi olup, ilahi üstünlükle O’nun yüce halifesi olan, ilahi korumayla muhafaza edilen Kitab’ın emrini yerine getirerek yeryüzünün dört bir tarafında yaşayan insanlar üzerinde o Kitab’ın hükümlerini uygulayan, Allah’ın üstün yardımıyla doğuda ve batıda ülkeler fetheden kul, büyüklük ve yücelik sahibine, görünen ve görünmeyen bütün varlığın yaratıcısına yaklaştı.

Allah dünya hükümdarlarının hükümdarı, Arap ve Acem şahlarının şahı, güçlü iktidar sahibi bu kulun hakimiyetini bütün milletlerin üzerine yaysın.