SISHANE DECUGIS BINASI

Decugis Binası; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi ile Tünel meydanına çıkan merdivenlerin köşesinde bulunan bu yapı 1895 tarihinde inşa edilmiştir. Mimarı Alexandre Valleurydir. Günümüzde otel olarak kullanılan bu bina, Beyoğlu’nda, Beyoğlu Belediye Binası’nın hemen kuzey yanında bulunur. 1895’te inşa edilen yapı, dönemin tanınmış ailelerinden Levanten Décugis ailesi için, Vallauri tarafından inşa edilmiştir. Mimarın ismi “A. Vallauri Arte” şeklinde, yapının köşesinde birinci kat döşeme seviyesinde işlenmiş, binanın yapım tarihi ise, Meşrutiyet Caddesi cephesinde, zemin kat kuzey penceresinin kilit taşında belirtilmiştir.Meşrutiyet Caddesi üzerinden girilen ve mağaza olarak kullanılan, bugün Vallauri Cafe olarak hizmet vermektedir. Bodrum kat üzerinde üç katlı olarak inşa edilen yapıya daha sonraları iki kat ilave edilmiştir. 150 metrekarelik köşe parselin tamamına yerleşen yapının merdivenlerle ulaşılan ana girişi, Nergis Sokağı üzerindedir. Giriş mekanından altı basamak çıkılarak ulaşılan koridorun sağında üç kollu ana merdiven, solundaysa caddeye bakan iki oda bulunur. Aydınlıktan ışık alan servis hacimleri, bütün katlarda yapının kuzeydoğu köşesinde tasarlanmıştır. Aynı plan şemasına sahip olan birinci ve ikinci katlarda, köşe oda, girişin üzeri de kullanılarak cumbalı ve “L” biçiminde bir salon haline gelir. Odalar arasındaki iki kanatlı kapılar açıldığında tüm kat, geniş bir salon haline gelmektedir. Ancak bu mekanlar, 1987’deki restorasyon sırasında, yeni işlevin gereksinimlerini karşılamak üzere, ikiye bölünmüş ve iki oda haline getirilmiştir. Kâgir olarak inşa edilen yapı, kiremit kaplı ahşap kırma çatı ile örtülmüştür. Cephelerde giriş katı taş kaplı, diğer katlarsa sıvalıdır. Pencereler giriş katında basık, diğer katlarda ise yuvarlak kemerli olarak tasarlanmıştır. Üst iki kat cephesi, görsel bir bütünlük arz edecek şekilde kompoze edilmiştir. Düşeyde, iki kat yüksekliğinde cumba ve pilastr şeklinde köşe kolonları, yataydaysa, cephe boyunca devam eden birinci kat ve saçak silmeleri bu bütünlüğü yansıtır. Neoklasik, neobarok ve neorönesans elemanlar, eklektik bir anlayış içinde bir arada kullanılmıştır. Barok üsluptaki taş konsollarla desteklenen cumba cephesinde klasik başlıklar, rozetler, grifon, masklar gibi öğelere rastlanır. Saçak silmesi altında, rozetler üzerinde yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış insan başları yapının diğer süsleme öğeleri olarak göze çarparlar. Belirgin bir cephe elemanı olarak ortaya çıkan cumba, yerel mimariye gönderme yapan bir yorumdur. Decugis Evi, 1987’de kültür varlığı olarak tescil edilmiş nitelikli bir mimari eserdir.