Göztepe Şahkulu Dergahı

 • Ahilik

  Ahilik

  Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına ...

  Devamı

 • BEKTASILIK

  BEKTASILIK

  Bektaşilik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslamlaştırılması sürecinde etkin faaliyet gösteren ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Kalenderi, Haydari şeyhi Hacı Bektaşı Veli'den alan, daha sonra ise 14. ile 15. yüzyıllarda Azerbaycan ve Anadolu'da yaygınlaşan Hurufilik akımının etkisiyle ibahilik, teslis, tenasüh, ve hülul anlayışlarının da bünyesine katılmasıyle 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, On ...

  Devamı

 • ONIKI IMAM

  ONIKI IMAM

  On İki İmam veya On İki İmamlar, İslam dininin Şii mezheplerinden Onikiciler, fıkhi mezhep olarak Caferilik ve Alevilik mezheplerinin kabullendiği imam silsilesine verilen addır. Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmam; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder. İsnaaşeriyye'ye göre İslam'ın meşru halifeliği Oniki İmam'a aittir. İmamet adı verilen bu husus, Caferi fıkhının temel kaynağını oluşturur. Alevi yapılarında ...

  Devamı

 • OSMANLI DÖNEMINDE SIA

  OSMANLI DÖNEMINDE SIA

  Bir başka rivayete göre ise, Orhan Gazi Yeniçeri’yi kurduktan sonra Hünkar’ın Amasya taraflarındaki “Suluca Karahöyüğü” adındaki ikametgahına giderek bütün asker hakkında onun hayır duasını almıştı. O da elinin birini bu askerlerden birinin başına koyarak: “Bunların ismi yeniçeri olsun. Cenab-ı Hak yüzlerini ak, bazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını mühlik, kendilerini daima galip etsin,” diyerek dua buyurmuşlardı. Vilayetname’ye güvenildiği takdirde Hünkar’ın çok ...

  Devamı