Divanyolu Mimar Hayrettin Mescidi
Mimar Hayrettin Mescidi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesi 27 adresinde Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiştir. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte 1500’lerin başlarında olduğu tahmin edilmektedir. Yapı Çemberlitaş meydanında bulunan Atik Ali Paşa Külliyesinden sonra Beyazıt’a doğru yer alır. Yapının giriş katında iki mağaza bulunur. Bu iki mağaza arasından mescide girilir. Mimar Hacı Hayrettin Efendi Sultan II. Beyazıt dönemi mimarlarındandır. Mimar Hacı Hayrettin’in aynı zamanda Beyazıt Külliyesinin mimarı olduğu tahmin edilmektedir. Beyazıt Camii’nin Mimarı üzerinde farklı görüşler olduğundan dolayı Caminin Mimarı bilinmez.

Mescidin içine caddeden girilince ufak bir koridorla son cemaat yerine ve abdest musluklarının olduğu hacme ulaşılır. Buradan bir ahşap merdivenle üst kısma çıkılır. Bu kısımda iki bölüm bulunur. Burada son cemaat yeri, imam odasından sonra harime geçilir. Bu iki bölüm arasında bir duvar bulunur. Bu duvar üzerinde boş pencereler vardır. Yine buradan üstteki mahfile çıkan bir merdiven bulunur.

Mescidin esas ibadet mekanı oldukça küçük bir alandır. Bu mekan bir beşgen olup üstünde bir kubbe bulunur. Mescidin mihrabı oldukça basit bir oyuk şeklindedir. Minber ahşap olup altından minareye çıkılmaktadır. Minarenin kaidesi taş gövdesi tuğladır. Mescit 1868 yangınında zarar görmüş ve aynı yıl Sultan II.Abdülhamit tarafından yenilenmiştir. Caddeye bakan cephede padişahın tuğrası görülmektedir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar