Eminönü Hamidiye Medresesi
Hamidiye Medresesi; İstanbul Suriçi Eminönü Hamidiye caddesi üzerinde 4. Vakıf Han karşısında Hamidiye Türbesi sokağı ile Zahire Borsası sokağı arasında kalan yapı adasında 1780 tarihinde inşa edilmiş olan külliyenin bir yapısıdır. Külliye, medrese, imaret, sıbyan mektebi, sebil, çeşme, arasta, kütüphane, mescit, türbe ve hazireden meydana gelir. Bu külliyede yakındaki Yeni Valide Camisinden dolayı bir cami inşa edilmemiştir. Bundan dolayı bu medrese bağımsız bir medrese olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Ulusal mimarlık faaliyetleri arasında sayılan 4.Vakıf Han inşa edilirken bu külliyenin birçok yapısı yıkılmıştır. Günümüze ulaşabilen yapıları azdır. Bu külliye bir padişah tarafından inşa edilmiş olan son külliyedir. Medresenin mimarı bilinmemesine rağmen yapı emini Hafız el-Hac Mustafa Efendi olduğunu bilmekteyiz.
Ana kapısı Yıldız Hamam sokağa açılan medresenin kapısı ise Zahire Borsası sokağına açılır. Ana kapısının tam karşısında kalan ikinci kapıdan, medresenin revaklarla çevrili ikinci avlusuna girilir. Bu avlu dikdörtgen planlıdır. Bu avlu dikdörtgen planlıdır. Dikdörtgen avlunun etrafında kubbeli revakların arkasında yirmi adet medrese hücresi yer almaktadır. 1792 sayımında medresede 50 talebe, 1869 da ise 89 talebe kayıtlıdır. 1914 tarihli teftiş raporunda, medresenin 50 talebesi olduğu kayıtlara geçmiştir. 1918 yılında ise bakımsızlıktan harabeye dönmüş olan medresenin bulunduğu yer bir iş merkezi haline dönmüştür. 1926 tarihinde ise İstanbul Ticaret Borsasına devredilmiş ve halen bu Borsa tarafından kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar