Eminönü Mercan Ağa Camii
Mercan Ağa Camii; İstanbul Suriçi Mercan Örücüler ve Tığcılar sokakları arasında inşa edilmiştir. İnşa tarihi belli değildir. Mercan Ağa Cami’nin baniside belli değildir. Hadika, banisinin darüssaade ağası olmadığını anlatır. Yazdıktan sonra darüssaade ağası Nezir Ağa tarafından yeniden yapıldığını, Altuncu Zade Hafız Muhammet adlı bir şairin tarih beytine dayanarak göstermektedir. Bu beyte göre cami, 1702’de yenilenmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi, o tamirde duvarların ve boyutların aynen bırakıldığını anlatır. Yan tarafta topuz parmaklıklı pencerelerin durmaktadır. Bunların altlı üstlü iki sırasının da dikdörtgen olmasının yan mahfiller olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yine ona göre, duvarların çok kalın olması yapının eski olmasının bir delilidir.

Ekrem Hayri Ayverdi, şimdiki binanın 17.yüzyıl başının damgasını taşımadığını, bununla birlikte o tamirden bazı unsurları koruduğunu belirtiyor.”Mesela kapı üstündeki Rumi oymalı mermer ayna bunlar yanındandır. Fakat o civarda sık sık vuku bulan yangınlardan sonra o kadar çok tamir görmüştür ki, asla mütecanis bir çehre arz etmemektedir. Hele 1950 senelerinde yapılan son tamirde pek çok sıvanmış hüviyeti kaybolmuştur.

Yığma ahşap caminin, dıştan dışa boyutları 21.65 X 17.15 m.dir. Duvar ise 1,25 metre kalınlığındadır. 4,65 metre derinliğindeki son cemaat mahalli bu ölçülerin içindedir. Oldukça uzun kesme taştan yapılan minare 18.yüzyıl özelliği taşımaktadır ve tek şerefelidir.  Caminin yazılan vakfiyesinde gelirler belirtildikten sonra bundan imama 5, muallime 2, kayyıma 1, hasır ve yağa 1, mütevelliye 3, nazıra 1, rakabe için 3,10 tane ilim ehli ve cüzhana 1’er akçe tahsis edilmiştir.  Mercan Ağa Camii’nin ortalama olarak vakit namazlarında 150,Cuma namazlarında 2000 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar