Eyüpsultan Pertev Paşa Türbesi
Pertev Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Küçük Beybaba Sokağı’nda bulunan bu türbe Pertev Paşa’nın 1572’de ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Pertev Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) ve Sultan II. Selim (1566–1574) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş Rikab-ı Hümayun Ağası, Kapıcıbaşı ve Yeniçeri Ağası görevlerinde bulunmuştur. Nahçıvan seferine katılmış, bundan sonra da Vezirliğe yükselmiştir. Zigetvar seferinde başarılı olmuş, Kıbrıs seferinde Venedik donanmasını engellemek için Serdar tayin edilmiştir. Dalmaçya kıyılarında Venedik’in Lesine, Antivavi, Sopoto ve Ülkan kalelerini ele geçirmiştir. 1571 tarihindeki İnebahtı Savaşı’na katılmıştır. 1572 yılında ölmüştür. Evliya Çelebi bu türbeden şöyle söz etmektedir: “Koca Sinan kari, nurlu, süslü bir kubbeden ibarettir.” Pertev Mehmet Paşa’nın türbesi dikdörtgen planlı olup, günümüzde üzeri açıktır. Türbenin üzerini örten altın bezemeli tavanı 1930–1935 yılları arasında yıkılmıştır. Kaynaklardan yıkılan bu tavanın Mimar Sinan’ın yapmış olduğu ahşap eserler arasında en güzellerinden olduğu söylenmektedir. Kesme taştan yapılan türbenin mermer söveleri, mermer ve köfeki taşının alternatifli biçimde sıralanması ile elde edilen oval kemerli bir girişi vardır. Türbenin giriş cephesinde kitabesi bulunmaktadır.
Kitabe:

Yapdı evvel türbesini eyledi âhir sefer

Pertev-i nun Hüdâ Paşa-yı Firdevs âşiyân

Küllü şeyy’in hâlikül sırrından aldı çün haber

Terk idüp dünyâ evini cân gibi oldu revân

İş-ü-nüş iden fenâ bezminde kıldı âkıbet

Câm-ı mevti saki devrân elinden nûş-i cân

Ah kim dest-i ecelden kimse hiç kurtulamadı

Ger emir-i tacdar ü ger vezir-i kârmân

Kıldı yevm’ül-erbâada rıhlet-i dâr’ül-beka

Gurrei mâh-ı cumad’el –âhir olmuşdu i’yan

Ruhi-çün Fâtiha okun Nihadi didi okuyub

Didi târih ide Hâkk rahmet ola me’vâ-yı cinân

980 (1572).

Türbenin ön cephesinde altı, arka cephesinde yedi tane küfeki taş söveli klasik demir parmaklıklı penceresi bulunmaktadır. İki yan duvarında ise duvarlara pencere yerine dolap yerleri yapılmıştır. Kıble yönünde de küçük bir mihrap bulunmaktadır. Türbede Pertev Paşa’dan başka on dört mezar daha bulunmaktadır. Bunlar Pertev Paşa’nın eşi Futuha Hanım, oğulları Mahmut Efendi, Mustafa Efendi, Mehmet Efendi, Ahmet Efendi, kızları Safiye Hanım ve Hatice Hanım’a aittir. Diğer mezarlar paşanın akrabalarına aittir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar