Fatih Hırka-ı Şerif Mehmet Paşa Camii
Mesih Mehmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Eski Ali Paşa Caddesi ile Keçeciler Caddelerinin kesiştiği noktada 1585 yılında Sultan III.Murat devri Sadrazamlarından Mesih Hadım Mehmet Paşa tarafından Mimar Davut Ağa'ya inşa ettirilmiştir. Bu civarda Hadım Atik Ali Paşa Camii olduğundan ve caminin önünden geçen Eski Ali Paşa isminden dolayı bu camiinin ismi bazı kitaplarda Hadım Ali Paşa Camii olarak adlandırılsa da doğru değildir.
CAMİNİN BANİSİ

Hadim Mesih Mehmet Paşa, Sultan III. Murat döneminde 1 Kasım 1585-14 Nisan 1586 tarihlerinde sadrazamlık yapmıştır. Bulgar asıllı olduğu büyük olasıdır. Devşirme olarak küçük yaşta Enderun'a alınmıştır. Sarayda ak ağa olarak görev yapmıştır. Hazinedarbaşı görevi yapmakta iken, Ekim 1574'de Hüseyin Paşa’nın yerine Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gönderilmiştir. Mesih Mehmet Paşa Mısır Beylerbeyi görevinde 5 yıl kalmıştır. Bazen gayet sert olarak ve çok zaman yumuşaklıkla hiç isyan ve büyük şikayet olmadan bu eyaletin idaresinde başarı kazanmıştır. 1579'da Mısır'dan İstanbul'a çağrılarak ikinci vezir olarak kubbealtı vezirliği görevi verilmiştir. Yerine Mısır Beylerbeyi olarak haremi-hümayunda olan Hadim Hasan Ağa getirilmiştir. Mesih Mehmet Paşa, İran Seferi'nde Serdar-ı Ekrem olarak bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın o cephede iken bir hastalık sonucu 29 Ekim 1585'de öldüğü haberi İstanbul'a ulaşınca 1 Kasım 1585'da Sultan III. Murat tarafından Sadrazam görevine atanmıştır. Sadrazam olarak, padişahın ve saray erkanın devamlı devlet ve hükümet işlerine karışmasına hedef olmuş ve bundan tedirgin olmuştur. Nisan 1586'da devlet işlerinde Sadrazam'ın isteklerini karşılamayan Reis-ül Küttab Hamza Efendi'nin padişah tarafından azlini istemiştir. Fakat Sultan III. Murat Sadrazam'ın bu isteğini ret etmiştir. Bunun üzerine Mesih Mehmet Paşa'nın istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez diyerek 4 ay kadar kaldığı sadrazamlıktan istifa ettiği belirtilmiştir. Sadrazamlık görevinde iyi idareli, vakur ve ciddi olduğu belirtilmektedir. Bu istifasından sonra Mesih Mehmet Paşa emekliye ayrılıp diğer bir devlet işi ve ünvanı verilmemiştir. Mesih Mehmet Paşa 1592'de İstanbul'da ölmüştür. Fatih yakınlarında Hırka-i Şerif Camii tarafında olan "Mesih Mehmet Paşa Camii" kenarında bulunan üstü açık olan türbesine gömülmüştür.

MİMARİ YAPI

Caminin mimarı planı bir dikdörtgendir. Mihrap dış cepheye çıkıntılı olarak inşa edilmiştir. Mihrap çıkıntısı bir yarım kubbe ile binaya ve taşıma sistemine bağlanmıştır. Camii merkezi tek ana kubbelidir. Bu merkezi kubbe sekiz ayakla taşınmaktadır. Caminin son cemaat yeri altı sütunla taşınan beş kubbeli bir revaktır. İkinci bir son cemaat yeri sonradan eklenmiştir. Camii içinde gerçekten güzel çiniler bulunur. Caminin banisi Hadım Mesih Mehmet Paşa’nın mezarı açık türbe şeklinde olup camii avlusunun batısındadır. Sadece bu yapıya özel iç mekanın kuzey ve güneyinde birer mekan inşa edilmiştir. Caminin tek minaresi bulunur. Müslümanlar arasında folklorik değeri bulunan Hırkaı Şerif camii ise Hadım Mesih Mehmet Paşa camisinin çok yakınında güney batısında yer almaktadır. Her iki camide Fatih Keçeciler caddesine cephelidirler.

Camiler

Turan Aknc Kitaplar