Kadırga Bostancıbaşı Ali Ağa Camii
Bostancıbaşı Ali Ağa Camii;  İstanbul Suriçi Kadırga meydanında 1558-1559 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bostancı başı Ali Ağa tarafından tarihinde yaptırıldı. Hadikat-ül Cevami'de mescit hakkın¬da şu bilgiler verilir. "Kadırga limanı kuzeyinde, banisi Bostancıbaşı  Adduşşekür oğlu Ali Ağa'dır. Bu kitabı yazdığımız tarihte vakfının katibi olan Ahmet Efendi Üsküdar'da Valide-i Atik camiinin ruznamecisi idi. Onda Karahisari Ahmet Efendinin yazısı ile hicri 1558 tarihinde yapıldığını gösteren vakfiyeyi gördük. Bu vakfiyede Şeyhülislam Ebussuut Efendinin de imzası vardır. Ali Ağa'nın kabrinin nerede olduğu bilinmiyor. Şehit olduğu meşhurdur. Minberini Reisülküttab Samizade Efendi koydurmuştur ki kabri bu mescidin mihrap duvarı önündedir. Civarındaki mektep ile hamamı, kabri Üsküp'te olan vezirlerden Yahya Paşa'nındır".İstanbul Camileri adlı kitabın yazarı Tahsin Öz de Bostani Ali Camii için şu satırları yazmaktadır. "Bostan Mescidi, Kadırga Limanı Banisi Bostancıbaşı Ali Ağa olup, Vakfiyesi 1558'de yapıldığı dikkate alınırsa mabedin de bu senelerde yapıldığı tahmin olunabilir.

Kare planlıdır. Bir avlu içerisindedir. Duvarları iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan örülmüştür. Çatısı kiremitlidir. Minaresi ince tuğla yapıdır.  1922'de mimar Alaattin Bey tarafından mescide son cemaat yeri ilave edilmiştir. İbadethane altlı üstlü ikişerden 12 pencere ile aydınlatılır. Giriş kapısının üzerindeki ayet-i kerime Hattat Hamit tarafından yazılmıştır. Üst pencerelerin camları renklidir. Camiin duvarları ve son cemaat yeri kagir olup, çatısı ahşaptır. Son yıllarda tamir görmüştür. Vakit namazlarında 40 cuma namazlarında 350 cemaat bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar