Kasımpaşa Turabi Baba Türbesi
Turabi Baba Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Turabi Baba Sokağına cepheli olarak 19. Yüzyılda inşa edilmiştir. Mimarı bilinmemektedir. Kesin inşa tarihi bilinmemesinin esas nedeni yapının kitabesi bulunmamaktadır. Tersane-i Amire’de çalışan Kadiri şeyhi Mehmet Turabi Efendi’ye aittir. Bu çevrede Mehmet Turabi Efendi tarafından kurulmuş Kadiri tekkesi bulunmakta idi. Turabi Efendi vefat ettikten sonra tekkenin yanına Turabi Baba Türbesi inşa edilmiştir. Tekke günümüze gelememiş iken türbe çok iyi korunmuş olarak günümüze kalmıştır. Dikdörtgen planlı yapının çatısı düzdür. Yapının cephelerindeki tuğla işçiliği yapıya özgün bir hava katmaktadır. Haliç yönüne bakan cephenin ortasında bir çeşme vardır. Çeşmenin sağında ve solunda yuvarlak kemerli üçer pencere açılmıştır. Çeşmenin üzerindeki kitabe 1889 yılında türbeyi tamir ettiren amiral Şükrü Paşa tarafından konulmuştur.  Türbenin çatısını taşımak için eski gemi direkleri kullanılmıştır. Tavan ise tersaneden çıkan travers rayları tarafından taşınmaktadır. Türabi Babanın sandukası ahşap bir şebeke ile çevrilmiştir. Türbedeki tek mermer mezar Mustafa Ağa’ya aittir.

Türbede on üç kişi medfundur. Altı mezarın sahibi bilinmemektedir. Turabi Baba sonrası tekkede şeyhlik yapmış Ahmet Efendi el Kadiri, Seyyit Halil Kadiri, Ali Kuzu el Kadiri, Hasan Rıza el Kadiri, Ali Rıza Efendi ve Kadırga mimarı Mustafa Ağa yatmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar