Kocamustafapaşa Ramazan Efendi Camii
Ramazan Efendi Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Kuvayi Milliye Caddesinde 1585 tarihinde Bezirganbaşı Hacı Hüsrev Çelebi tarafından Şeyh Ramazanüddin el Mahfi adına Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Saraya mal satan Bezirganbaşı Hacı Hüsrev Çelebi tarafından, Şeyh Ramazanüddin el-Mahfi  adına yaptırmıştır. Bunun için "Bezirgan Mesciti" ve tekkenin ilk şeyhi Ramazan Efendi olduğu için de "Ramazan Efendi Camii" olarak ta bilinmektedir.  Caminin mimari planı dikdörtgen formundadır. Duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra küfeki kesme taş ile yapılmış, almaşık örgüye sahiptir. Camiin kapısının üstünde, metni Mustafa Sai Çelebi'ye ait sülüs hatlı Türkçe inşa kitabesinde: "Çün tama oldu Sai-idai Didi tarih Ka'bet-ül-uşşak 994 yazılıdır. Son cemaat yerindeki direklerin arası sonradan kesme taşlarla örülüp, iki sıra halinde dikdörtgen pencerelerle donatılmıştır. Girişin sağ tarafından, ahşap yapılı kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.  Ramazan Efendi Camii, zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli onarımlara rağmen, kendine has mimarisini ve süslemelerini koruya bilmiştir. Çatısı ahşap ve üzeri kurşun kaplamalıdır.

Camiinin içerisi yerden üç metre yüksekliğe kadar 16. yüzyılın nefis İznik çinileriyle tezyin edilmiştir. Bu tezyinat bugün bile bazı eksikliklerle varlığını korumaktadır. Mihrabı ve minberi mermer, kürsüsü ise ahşap olan camiinin güneydoğu köşesindeki alt pencerelerden biri kapıya dönüştürülerek arkasına küçük bir çilehane yapılmıştır. Bugün ise bu çilehane ve gerisinde bulunan tekkesi, pencerelerinin kapıya dönüştürülmesiyle camiye ilave edilmiştir. Çokgen gövdeli taştan minaresi camiinin sağında bulunmaktadır. Şerefeye kadar mukarnaslı olan bölümü günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir. Ama külah saçağındaki girland kabartmalarının bulunduğu petek kısmı ise XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yenilenmiştir.  Camiye ismini veren ve tekkenin ilk şeyhi olan Ramazan Efendi'nin kabrinin bulunduğu türbe ise camiinin sol tarafında bulunmaktadır. Ramazan Efendi sandukasını barındıran kuzey kesimi, avlu yönünde yarım altıgen planlı bir çıkma ile genişletilmiş, kiremit kaplı ahşap çatının bir kısmı kurşun kaplı ve alemli bir ahşap kubbe ile donatılmıştır. Halifelerinin sandukaları da burada bulunmaktadır. Günümüzde, güzel bir çevre düzenlemesi yapılan camiin bahçesinde, ilk gözümüze çarpan, beyaz mermerden hazneli şadırvanıdır. Haznesi geometrik şebekeli açıklıklar, kagir taş kemerler ve kabartmaları vardır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar