DIVANYOLU HAZIRESI TATARZADE IBRAHIM

Kaptan Tatarzade İbrahim Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesinin haziresinde bulunmaktadır. Mora hanedanından Kaptan Tatarzade İbrahim Paşa’nın mezarı bu coğrafyada görülen en önemli mezar taşıdır. Bi sanat şaheseridir. Mermer lahit, bir heykeltıraşın elinden çıkmış kadar muhteşem bir ince incelik gösterir. Lahit kaidesinin alt kısmında lahdi saran zincir ve lahdin üstünde dolanan halat o kadar ustaca işlenmiştir ki insanda adeta gerçek bir halatın taşlanmış hissini uyandırmaktadır. Ayak taşı kırılmış bir direktir. Lahtin ortasında süslü mermer bir vazo bulunmaktadır.  Lahdin gövdesinde kabartma çiçek motifleri yer alır. Lahtin baş ve sonunda çıpa, balta ve halat gibi denizcilikte kullanılan objeler defne dalları ile işlenmiştir. Direğe asılı yelken bezi şeklindeki mermer üzerine mail bir şekilde ce’li talik hatla yazılan kitabenin okunuşu şöyledir.

 

Hüve’l-Hayyu’l-Baki

Kırk dört tarihinde silk-i celil-i ‘askeriyye

Dahil ve o zamandan beru vuku’ bulan muharebatda ve hidemat-ı

Sa’ie-i Saltanat-ı Seniyyede biraz şeca’at ve sadakat itmekle

Memduhu’l-akran ve’l-emasil olmuş olan

Mora hanedanından Tatar-zadeler dimekle ma’rûf

Tâhir Bey mahdûmı a’yandan kapudan-ı esbak

İbrahim Paşa’nın ruhiçün li’l-lâhi’l-Fâtiha

Fi 17 Recep Sene 1306  yazmaktadır.