HATTAT KATIPZADE MEHMET REFI EFENDI

Katipzade Mehmet Refi Efendi;  Sultan III. Mustafa döneminde yaşamış önemli bir hattattır. İstanbul’da 1700 tarihlerinin başlarında doğmuş olup, kesin doğum tarihi belli değildir. Babası Mustafa Efendi, Divan-ı Hümayun Çavuşları katibi olduğu için Mehmet Refi Efendi’ye Katipzade denmiştir. Sulüs ve nesih yazılarını Kevkeb Hafız Mehmet Efendi’den öğrendi. Daha sonra Eğrikapılı Mehmet Rasim Efendi’den meşk ederek icazetnamesini aldı. Talik hattını, Kazasker Abdülbaki Arif Efendi’den öğrendi. Yazının incelikleri içinde Hattat Durmuşzade Ahmet Efendi’ye devam etti.  Sülüs ve nesih hocası Mehmet Rasim Efendi’ye talik yazısı öğretti. Hocasının hem talebesi hem hocası oldu. Aynı zamanda hekimlik de yapan Katipzade, Sultan III. Mustafa’nın hekimbaşılık görevini de yerine getirdi. Sonrada Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği görevlerinde bulundu. Hat sanatı ile ilgili birçok talebe yetiştirdi.

Taş üzerine işlenen eserleri arasında Zeyrek’te Mehmet Emin Tokati’nin kabir kitabesi, Saraçhane’de bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesinde bulunan Darülhadis kapısı üzerindeki kitabe, Eyüp Babahaydar’da Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi Şadırvan kapısı ve çeşme kitabeleri, Nuruosmaniye Camii Medresesi inşa kitabesi ve Kasımpaşa Camii avlusunda bulunan Feyzullah Efendi Çeşme kitabesi bulunmaktadır. 8 Eylül 1769 tarihinde Boğaziçi’ndeki yalısında vefat etmiştir.  Fatih Kovacı Dede Türbesine defnedildiği söylenmektedir. Bugün bu mezar yerinde yoktur.