Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Şehzade Camii haziresi içerisinde 950. ada, 2. parselde yer almaktadır. Bosnalı İbrahim Paşa, Sultan III. Murat devri sadrazamlarındandır.  Aslen Bosna’lıdır. Saray Okulu olan Enderun’da yetişti. Yeniçeri Ağalığı görevinde bulundu. 1574 senesinde Diyarbakır, 1581′de Şam ve 1583′de Mısır valiliklerinde bulundu. 1584 yılında Sultan III. Murat’ın kızı Ayşe Sultan ile evlenerek Saraya damat oldu. 1586′da Kaptan-ı Derya oldu. Mısır ve Lübnan’daki karışıklıkları gidermesi için, 1587 yılında İkinci Vezirliğe yükseltildi. Aynı yıl Sadrazam oldu. İbrahim Paşa 1595-1596-1598 senelerinde üç kez Sadrazamlık yaptı. Son Sadrazamlığında Serdar-ı Ekrem oldu. Avusturya seferinde önemli başarılar kazandı. Tiryaki Hasan Paşa’nın yardımlarıyla Kanije Kalesi’ni ele geçirdi. 1601 yılında, Belgrat’da seferde iken vefat etti. Naaşı, İstanbul’a getirildi ve üzerine daha sonra türbesinin yapılacağı mezarına gömüldü.

Türbe 1603 yılında, Dalgıç Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Dıştan sekizgen, içten ise her iki pencere arasına oturtulan birer dolap nişi sayesinde, on altıgene dönüştürülmüştür. Doğrudan duvarlara oturan kubbe ile örtülüdür. Kesme taştan inşa edilmiştir. Yapının kuzeye bakan kuzey cephesinde dördü serbest, ikisi duvara gölümü, mukarnas başlıklı sütunlar tarafından taşınan düz saçaklı bir revak bulunmaktadır. Giriş cephesi hariç, her cephede altlı, üstlü birer pencere bulunmaktadır. Alt taraftaki pencereler düz, üsttekiler sivri kemerlidir. Ortak bir silme ile çevrelenmiş ve aralarını, dikdörtgen levhalar halinde düzenlenmiş mermer, üzerine “Ayet-el Kürsi” yazılı kitabe dolanmaktadır. Cami avlusundan türbe haziresine girilen dış kapının üzerindeki kitabede şunlar yazılıdır;

“Eyledi Mimar başı Ahmed Ağa ihtimam/

Rıhletine Haşimi Dai dedi Tarih anın/

İde İbrahim Paşa adn-i ala-yi makam/

Hatıf-i Haybi dedi tarih-i itmamın anın/

oldu sahn-ı ‘adn İbrahim Paşa’ya mekan

1603

Türbeye basık kemerli, abanozdan sedef kakmalı bir kapıdan girilmektedir. Kapının üstünde “Kelime-i Şahadet” yazılıdır. Kapının iki tarafındaki panolar rölyef ve bitkisel motiflerle süslüdür. Sağdaki pano üzerinde “Kelime-i Tevhit” soldakinde ise bir ayet kitabesi vardır. Türbenin içinde, alt ve üst pencerelerin arasında, binayı çepeçevre kaplayan İznik çinileri yer almaktadır. Pencere aralarındaki yedi dolabın içleri de çinilerle kaplıdır. Türbedeki çini ayet kuşağında “Tebareke Suresi” yazılıdır. Kubbede devrinin malakari süslemesi vardır. Türbedeki, iki mermer lahitten, kavuklu olanı, Paşa’nın oğluna aittir. Türbede; İbrahim Paşa ile küçük yaşta vefat eden oğlu ve kızı yatmaktadır. Türbe ziyarete kapalıdır. Basit bir onarım yapıldıktan sonra ziyarete açılablir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar