Üsküdar Ahmediye Külliyesi Sibyan Mektebi
Ahmediye Külliyesi Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye mahallesindeki Gündoğumu Caddesine cepheli olarak 1721 tarihinde inşa edilmiştir. Mektep Ahmediye Külliyesi'ne dahil olup, Gündoğumu Caddesi'ne açılan mermer avlu kapısının ve iki yanındaki sebil ile çeşmenin üzerindedir. Dershane, 1720 tarihinde Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.  Dershane, 182 sene mektep vazifesi görmüş, 1899 tarihinde ölen, Ahmediye Camii imamı ve Rufaî şeyhi Mahmut Efendi tarafından da tekke haline getirilmiştir. Bundan ötürü avlu kapısı evvela, Dershane-Mektep Kapısı ve daha sonra da Tekke Kapısı adını almıştır. Avlu kapısı üzerindeki 16 mısralı tarih kitabesi dershane için konmuştur. Dershane kapısından, üzeri tonoz kemerli bir koridora girilir. Sağdaki kapıdan ve iki dirsekli taş bir merdivenden fevkani olan dershaneye çıkılır. Sekiz köşeli, tek kubbeli dershanenin önünde zemini taş döşeli bir avlu vardır. Bu avlunun üzeri, iki yandan dershaneye, ön kısımları zarif mermer sütunlara bindirilmiş üç beşik kubbeli geniş bir revak ile örtülmüştür. Sütun başlıkları istalaktitlidir. Şair Salim'in hazırladığı ve nesih hat ile yazılmış beş satır halindeki on mısralı kitabesi mermer kemerli kapı üzerindedir ki, şudur:

Cenab-ı sahibu'l-hayrat ya'ni el-hac Ahmet kim

Anın nakş-ı mekin iştiharıdır Eminzade

Hezar-ı ahsenet o merd-i akibet endiş ü agah

Ki olmaz ziynet dihi ruze-i dünyaya dildade

Bilüb dehrin fenasın da'ima fikri muad eyler

Bugünden hazır eyler zahr ü zarın yevm-i miade

Bu beyt-i ilm ü fazlı hasbeten-lillah idüb ma'mur

Ulûma sa'y iden talibler içün itdi amade

Salima zeyl-i itmamında nakş itdim bu tarihi

Bu darü'z-zeyn-i ilmi eyledi tekmil Eminzade

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar