Üsküdar Ayazma Sibyan Mektebi
Ayazma Sultan III. Mustafa Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Üsküdar’da Ayazma Camii'nin kıblesi tarafında ve Ressam Ali Rıza Bey Sokağı ile Mehmet Paşa Değirmeni Sokağı arasındadır. Ayazma Camii ile aynı zamanda yapılmıştır. Yirmi dokuz ayda tamamlanan bu inşaata, 19 Zilhicce 1171 (4 Ağustos 1758) tarihinde, büyük bir merasim ile başlanmış ve 1174 senesi Cemaziyelahiresinin sonlarında (1761 yılı ocak ayının sonları) bitirilmiştir. Mektep, 156 sene, sıbyan okulu olarak vazife gördükten sonra yıktırılarak yerine şimdiki bina yapılmıştır. Merdivenli kapısı üzerindeki eski yazı kitabesi şudur: Müdafaa-i Milliye parası ile yeniden yapılan Ayazma Vakıf ibtidai mektebi. 1333 Okul, 1915 yılında ve birinci dünya savaşı sıralarında yapılmıştır. Eski mektep ahşap olup ihtiyacı karşılamıyordu. Şimdiki okul Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin 21 Cemaziyelevvel 1331 tarihinde, dördüncü defa getirildiği Evkaf-ı Hümayun Nezareti sırasında yaptırılmıştır. Mimarı meşhur Kemaleddin Bey'dir. Cumhuriyet Dönemi'nde 'Üsküdar 21. İlk Mektebi' ismini alan okula sonradan "Cumhuriyet İlkokulu" adı verilmiştir. Üç katlı yapının bir bölümüne, 1975 tarihinde "Üsküdar Ortaokulu" açılmıştır. Okulun bahçesi, yol aşırı yerde ve mektebin arka tarafındaki Bükücüler Çarşısı'nın bulunduğu yerde idi. Bu iş yerleri de cami ile beraber yapılmıştır. Okulun sağ tarafında, Mimar Sinan zamanında kaldığı tahmin edilen biri küçük, diğeri ise büyük iki su haznesi ve Ayazma Hamamı bulunmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar