Üsküdar Balaban Tekkesi Mescidi
Balaban Tekkesi Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Şemsipaşa Caddesi, Doğancılar Caddesi ve Keresteciler Sokaklarının çevrelediği yapı adasında 1637 tarihinde inşa edilmiştir. Mescit Tekkeye aittir. Bu mescit için İsfendiyar Tekkesi Mescidi veya Yağcızade Tekkesi Mescidi isimleri de kullanılmaktadır. Bu mescit için, Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi eserinde şunları yazmıştır: "Banisi, İsfendiyar ismiyle müsemma bir kimsedir. Kaş miktarda emlak tedarik edip, imam ve müezzin tayin eylemiştir. Bir süre sonra, Sultan III. Mustafa devrinde camiin imam ve müezzini olan Sa'diyye Tarikati'nden Yağcızade lakablı, eş-şeyh es-seyyit Ahmet Efendi mescit içinde Sa'diyye Tarikati ayini icrasına başlayınca Sa'diler Tekkesi olarak tanınmıştır." Haziredeki 1637 tarihli Balaban Ahmet Babaya ait taşın Nakşi serpuşu kırıktır. Tekke 1909 yılında Şeyh Aşir Efendinin hanımı Ayşe Sıdıka Hanım tarafından ihya ettirilerek kapısı üzerine şu kitabe konulmuştur.
Şehinşah Sultan Mehmed han-ı lutf-mutad

Serir-i saltanatda daim olsun Hürrem-ü dilşad.

Bu dergâh asr-ı evvelde yanıp bir arsa kalmışken

Zaman-ı şevketinde oldu inşa ile feyz-abad

Ona bani sani oldu el-an postnişin kim.

Zehi himmetle Şeyh Aşir Efendi eyledi bünyad

Münira hatm-ı hace eyleyüp cevher dedim tarih

Bu sadi hankahıdır oku gel her seher evrad. 1909.

Sadece mezar taşları kalmış bu tekke yeri Üsküdar Belediyesince işgalcilerinden arındırılmış ve araştırma kazısıyla temelleri bulunmuş ve eski fotoğraflarına dayandırılarak restorasyon projeleri çizdirilerek kuruldan onaylatılmıştır.2008 yılında inşa edilmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar