Üsküdar Tabaklar Camii
Debbağlar Camii veya Tabaklar Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Tabaklar Camisi Caddesine cepheli olarak 1587 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Hacı Ferhat ve kardeşi Hacı Mehmet olup yapı kagirdir. Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banileri, Hacı Ferhat ve biraderi Hacı Mehmet namında kimselerdir. Vatan-ı aslileri Konya olup İstanbul'a geldiklerinde Üsküdar'da vaki Valide-i Atik Camii şerif binası zamanına tesadüf etmekle bunlar dahi bazı hizmetlerde bulunup, camiin yapımı tamam oldukta artan malzemeyi istida ile Valide Sultan'dan istemişler ve böylece aldıkları izin üzerine Tabaklar Camii'nin binasına muvaffak olmuşlardır. Bu mescidin 1587 yılında yapılmıştır. Valide Sultan Camii'nin tamamlanmasından dört sene sonra yapılmıştır. Biraderlerin kabirleri Üsküdar haricinde Seyyit Ahmet Deresi adındaki yerdedir. Tabaklar Mesciti'nin mahallesi vardır." Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Valide-i Atik Camii'nin artan malzemesi ile evvela Kurban Nasuh Camii ve sonra da bu Tabaklar Mescidi inşa olunmuştur. Valide-i Atik Camii yapımına 1571 tarihinde başlanmış ve 1583 senesinde bitirilmiştir. Fakat cami ibadete açılmadan ilave kısmının inşaatı başlamış ve bu da 1589 yılında bitirilmiştir. Cami, 1803 tarihinde onarılmıştır. Caminin duvarları taştan olup sağ taraftaki kısa minaresi tuğladandır. Üzeri çimento ile sıvanmıştır. Camiin çatısı ahşaptır. Sokağa açılan avlu kapısı üzerinde güneş şualı oval bir mermer taşa ayet yazılmıştır. Avluya iki üç basamakla inilmektedir. Hiç bir yerinde devrinden kalma kitabesi yoktur. Kıble tarafındaki hazirede, 1869'da vefat eden Ser-halife-i meczüban-ı İlahi Sadık Baba'nın, 1797'de vefat eden İmam Ali Efendi'nin ve 1726'da vefat eden Abdullah Efendi'nin kabirleri vardır. Cami ismini, Tabaklar Meydanı'nın yanından akan dereden almıştır. Bu dere kenarında, Valide- i Atik Camii'nin yapımı sırasında camiye akar olmak üzere "12 bab debbağhane karhanesi" inşa edilmişti. Camiin civarında, 1587 tarihinde Darüssaade Ağası Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış bir çeşme ile namazgâh, Bedevi Tekkesi, Hüseyin Baba'nın türbesi ile Balcı Ahmet Dede'nin türbesi bulunmaktadır. Camii 1973'te şimdiki şekliyle onarılmıştır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar