Üsküdar Toptaşı Atik Valide Külliyesi Darülhadisi
Atik Valide Külliyesi Darülhadisi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Toptaşı’nda 1583 yıllında Sultan II.Selim'in eşi, Sultan III.Murat'ın ise annesi Afife Nur-Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan külliyenin bir yapısıdır. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen dar ile hadis kelimelerinden meydana gelen darülhadis, Hz. Peygamber'in söz fiil ve takrirlerinden ibaret olan hadis tedris ve tetkiklerinin yapıldığı yer demektir. Bunun içindir ki bu müesseselere daru's-sünne, daru's-sünneti'n-nebeviye veya daru's-sünneti'l-Muhammediye" gibi isimler de verilmiştir.
Hz. Peygamber'in, vahyin ilk yıllarında Mekke'de ilk dersleri verdiği Erkam b. Ebu'l-Erkam'in evi, ilk daru'l-kurra olarak kabul edilebileceği gibi, ilk daru'l-hadis olarak da kabul edilebilir.

Islam tarihi boyunca mescitlerde değişik ilimlerin okutulduğu meclislerin kurulduğu bilinmektedir. Fakat zamanla bilhassa hadis öğrenimi için mescitler çok önemli görevler yüklendiler.  Darülhadis, pandantifli kubbeler ve batıya açılan iki sıra pencereye sahip, doğu yönünde sakıflı bir revakla kuşatılmış kuzey güney doğrultusunda uzanan bir dizi hücreden ibarettir. Bu dizinin güney uçunda da cezaevinin hamamı olarak kullanıldığı bilinen, darülhadis hücrelerinden daha büyük ve daha yüksek tutulmuş, kare planlı ve kubbeli bir mekandan ibaret darülkurra yer almaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar