Cerrahpaşa Canbaziye Camii
Cerrahpaşa Canbaziye Camii; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi ile Kargı Sokağın kesiştiği noktada 1480 tarihlerinde inşa edilmiştir. Camii, Fatih Devri devlet adamlarından Canbaz Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Kocamustafapaşa’ daki kendi adı ile anılan diğer caminin haziresinde medfun olan baninin vefat tarihi 1485 olduğuna göre caminin bu tarihten evvel yapıldığı anlaşılmaktadır.  Başlangıçta mescit olarak inşa edilmiş ve bilahare İzmit Gümrükçüsü Kuru Ahmet Efendi tarafından minber koydurarak camiye tahvil edilmiştir. Caminin Mektebi Medresesi ve tekkesi ile devrinin irfan merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir. Medresenin ne zaman yıkılıp yok olduğu ve tekkesinin caminin içinde mi yoksa dışarıda müstakil bir yerde mi faaliyet gösterdiği bilinmemektedir. 1511 tarihli vakfiyesinde Canbaz Mustafa beyin tekkenin şeyhine yevmiye 5 akçe tahsis ettiği 1546 tarihli kayda göre Bursa, Filibe, Silivri, Vize gibi yerlerde çeşitli arazilerde ve değirmenler vakfedilerek külliyenin ihtiyaçları karşılandığı yazılır

Dışı Kargir, içi ahşap ve çatılı olan camii 1940 yılında kadro harici bırakılıp harap olmuş ve 1962 yılında dört duvar, çatı ve yıkık bir minareden ibaret iken halkın yardımlarıyla eski temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir. 1977 yılında ibadete açılan caminin mihrabı, minberi ve kürsüsü beyaz ve renkli mermerden yapılmıştır.7.20 x 7.95 ebadında olan caminin 4.20 m derinliğinde son cemaat yeri vardır. Sağında yer alan minarenin kaidesi eski olup kesme taştan yedi kenarlı olarak yapılmıştır. Gövdesi tuğladandır. Yanında yer alan yer alan haziresinde pek çok meşhur zevat medfundur. Bunların başında Lale Devrinin Meşhur Şairlerinden Seyyit Vehbi ile Müverrih, Müderris Müellif ve Şair Keçeci-zade İzzet Molla gelmektedir. Haziredeki en eski taş ise ilk yeniçeri ağası Yusuf Ağa’ ya ait olan Arapça kitabesi taştır. Hazirenin önündeki sokağa bakan çeşme Keçecizadeler den Kazım Beyin hayratı olup, Kazım bey çeşmesi diye bilinir. Kitabesi Türk hat sanatının şaheserlerindendir Hattat meşhur Vahdeti Efendi’dir. Ortalama Cemaat: Vakit namazlarında 40-50 Cuma namazların da ise 250 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar