Cerrahpaşa Davutpaşa Camii
Davut Paşa Camii; İstanbul Suriçi Aksaray Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa Caddesinde, Davutpaşa medresesi sokağı ile Ağababa sokakların arasındaki yapı adasında 1485 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Davut Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir.

CAMİNİN BANİSİ

Koca Davut Paşa; Sultan II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 1498 yılında Dimetoka’da vefat etmiştir. Davut Paşa Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliğine, ardından da Anadolu Beylerbeyliğine getirildi. Otlukbeli Savaşında öncü kuvvetlere kumanda etti. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1478'de İşkodra seferinde Jebyak'ı ele geçirdi. Yine aynı yıl Bosna sancakbeyliğine tayin edildi. Sultan II. Beyazıt'ın tahta çıkışından sonra tekrar Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1483'de önce vezir, sonra İshak Paşa'nın yerine veziriazam oldu. 1497'de on dört yıl sürdürdüğü veziriazamlık görevinden azledilerek 300 bin akçe maaşla Dimetoka'da mecburi ikamete sevk edildi. Dimetoka'da 20 Ekim 1498'de öldüğünde 1 milyon düka gibi büyük bir servetin sahibi olduğu kaydedilmektedir. İstanbul'da yaptırdığı "Davut Paşa Camii" ve külliyesi içinde bulunan Davut Paşa Türbesi'nde gömülüdür.

MİMARİ YAPI

Davut Paşa külliyesi medrese, imaret, mektep, çeşme ve camii olarak yaptırılmıştır. Külliye ilerleyen yıllarda büyük tahribata uğramış ve imaret yapısı yok olmuştur. Camiinin kapı kitabesi İbni Kemalin eseri olup Şeyh Hamdullah hattı ile ifade edilmiştir. Camii kitabede belirtildiği gibi 1485 yılında yapılmıştır. Caminin mimari planı kare formdadır. Tek kubbeli tipik bir geçiş dönemi camisidir. Mihrap dışarı doğru bir nişle planlanmıştır. Merkezi ve tek kubbeyi taşıyan kemer bingileri stalaktitlidir. Bursa ekolünden gelen camiler gibi iç mekanın kuzeyinde ve güneyinde ikişer odacıklı küçük mekanlar bulunur.Camii yıllar içinde bir çok defa tamirden geçmiştir.Asli kalem izleri net olarak görülmektedir. Minaresinin küpüne kadar olan kısmı ozgündür.

Caminin kuzeyinde mimari değeri bulunan ve sekizgen bir formdaki Davut Paşa türbesi bulunur. Türbe kitabesinde Davut Paşa’nın 1498 yılında vefat ettiği anlatılmaktadır. Çeşme kitabesi ise 1485 tarihlidir. Külliyenin mektebi yıkılmış ve onun yerine Ortaokul yapılmıştır. Medrese ise karşı sokaktadır. İmaretin dünümüze gelememiştir. Yeri bilinmemektedir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar